One Tense per Scene: Predicting Tense in Chinese Conversations

Tao Ge, Heng Ji, Baobao Chang, Zhifang Sui