Tackling Sparsity, the Achilles Heel of Social Networks: Language Model Smoothing via Social Regularization

Rui Yan, Xiang Li, Mengwen Liu, Xiaohua Hu