Multi-Task Learning for Multiple Language Translation

Daxiang Dong, Hua Wu, Wei He, Dianhai Yu, Haifeng Wang